Bloog Wirtualna Polska
Są 1 269 954 bloogi | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS
Kategorie

zajęcie naszych dóbr

poniedziałek, 27 sierpnia 2012 21:02

Pożyczyłeś znajomemu jakieś  narzędzie, sprzętu elektroniczny, samochód.  Niestety znajomy ten jest dłużnikiem  i w drodze egzekucji komornik zajął twój sprzęt, który pożyczyłeś  na podstawie faktu, iż dłużnik w danej chwili władał tym sprzętem. Mimo, że mój znajomy przedstawił np. umowę pożyczenia itd komornik nie odstąpił od zajęcia, bo nie miał takiego obowiązku. twój sprzęt trafił do depozytu komornika. Znajomy poinformował cię o tym fakcie oraz na podstawie art. 847 § 2 kpc wskazał komornikowi osobę trzecią (ciebie), której przysługuje prawo zwolnienia tych rzeczy spod egzekucji. Masz na to 30 dni.  W związku z tym na podstawie art. 841 kpc zamierzasz wnieść powództwo i masz kilka pytań z tym związanych:

1 - do jakiego sądu mam wnieść to powództwo - właściwego dla mnie czy właściwego dla wierzyciela czy też do sądu przy którym działa komornik
2 - jakie są opłaty z tym związane oraz czy mam prawo ich zwrotu, jeżeli tak to od kogo? Od komornika, dłużnika czy wierzyciela? Czy istnieje możliwość zwolnienia z tej opłaty - jak tak to jakie warunki muszę spełnić?
3 - czy w tej sprawie może mnie ktoś reprezentować oraz czy jak coś to należy się temu komuś zwrot kosztów zastępstwa procesowego (zakładając, że to radca czy adwokat)
4 - czy masz prawo żądać odszkodowania za poniesioną stratę - sprawa potrwa pewnie jakiś czas a w tym czasie sprzęt ten mógłby dla mnie pracować oraz od kogo go mogę żądać? - Od komornika, dłużnika czy wierzyciela ?
 

Najpierw trzeba uzyskać od komornika adresy wierzycieli na których wniosek zostały zajęte nasze ruchomości (trzeba się śpieszyć, miesiąc szybko minie) - za nim złożymy  pozew o zwolnienie spod egzekucji zajętych ruchomości najpierw należy zwrócić się o to z prośbą do wierzycieli (wówczas jak nie zwolnią ruchomości na nasz wniosek, to będziemy mieć podstawę do obciążenia ich kosztami postępowania). 

Reasumując należy:

1.uzyskać adresy wierzycieli
2.złożyć do wierzycieli wniosek o zwolnienie ruchomości (dobrze go uargumentować, przedstawić dowody zakupu itp., i zaznaczyć, że w przypadku nie zwolnienia ruchomości możemy wystąpić  z powództwem, a gdy sąd je uzna to poniosą koszty procesu)
3. Poczekać max 2 tygodnie i w razie nie zwolnienia złożyć pozew (lepiej mieć go już przygotowanego na wszelki wypadek)

4. Koszt powództwa: opłata za pozew 5% wartości przedmiotu sporu nie mniej niż 30zł + koszty pełnomocnika jeżeli  sami nie napiszemy pozwu

wzór pozwu 

http://prawiepoprawny.bloog.pl/id,331925994,title,prawie-kradziez,index.html


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

nakaz zapłaty co robić

sobota, 18 sierpnia 2012 11:15

 

Komornik zajął ci pensję, konto, zwrot podatku, co robić, nigdy nie dostałeś żadnego powiadomienia, informacji, przeprowadziłeś sie itp
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA PO OTRZYMANIU NAKAZU ZAPŁATY .

1. Po otrzymaniu nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakazowym najpierw należy określić, czy pozew został złożony na formularzu czy zwykłym pismem. 

Jeśli dołączony do nakazu pozew wygląda tak - http://www.bip.ms.gov.pl/Data/Files/...ne/form1_p.pdf oznacza to, że został wniesiony na formularzu.

JEŚLI POZEW WNIESIONO NA FORMULARZU:

2. Pobierz formularz sprzeciwu - http://www.bip.ms.gov.pl/Data/Files/...e/form5_sp.pdf
3. Wypełnij formularz zgodnie z instrukcją na nim zawartą i wyślij na adres sądu, który wydał nakaz zapłaty.

JEŚLI POZEW WNIESIONO ZWYKŁYM PISMEM:

2. Weź kartkę papieru i umieść na niej kolejno:
- swoje dane
- dane sądu, który wydał nakaz
- sygnaturę akt sprawy
- tytuł: SPRZECIW
- treść: Wnoszę sprzeciw do wydanego nakazu zapłaty.
- podpisz pismo
3. Wyślij pismo na adres sądu, który wydał nakaz zapłaty

EFEKT:

Wydany przez sąd nakaz zapłaty traci swoją moc, sprawa zostanie przekazana do sądu odpowiedniego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Powód będzie musiał przedstawić sądowi dowody na istnienie zobowiązania, jeśli sąd uzna, że istnieje zobowiązanie w świetle tych dowodów to zostanie ustalony termin rozprawy jawnej, na którą zostaną 
wezwane obie strony i będzie można przedstawić swoje dowody lub POWOŁAĆ SIĘ NA PRZEDAWNIENIE ROSZCZENIA.

JEŚLI NIE OTRZYMAŁEŚ NAKAZU ZAPŁATY, A O WYDANYM NAKAZIE DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ NP. PO ZAJĘCIU KONTA PRZEZ KOMORNIKA, PO PIŚMIE OD KOMORNIKA, PO ZAJĘCIU ZWROTU PODATKU ITD.

1. Musisz ustalić czy od momentu, kiedy dowiedziałeś się o wydanym nakazie minęło więcej niż 7 dni. Jeśli tak to nic nie można zrobić.
2. Jeśli minęło mniej niż 7 dni to musisz wnieść do sądu pismo o przywrócenie terminu na wniesienie sprzeciwu.
3. Weź kartkę papieru i umieść na niej kolejno:
- swoje dane
- dane sądu, który wydał nakaz
- sygnaturę akt sprawy
- tytuł: WNIOSEK O PRZYWRÓCENIE TERMINU NA WNIESIENIE SPRZECIWU
- treść: Na podstawie art. 168 par. 1 k.p.c. wnoszę o przywrócenie terminu na wniesienie sprzeciwu do wydanego nakazu zapłaty.
- dalej należy napisać uzasadnienie, tytułując: UZASADNIENIE [i tu opisz sposób w jaki dowiedziałeś/łaś się o wydanym nakazie zapłaty].
- podpisz pismo

PAMIĘTAJ! Z PISMA MUSI WYNIKAĆ, ŻE O WYDANYM NAKAZIE DOWIEDZIAŁEŚ/ŁAŚ SIĘ MNIEJ NIŻ 7 DNI TEMU!!! (nawet jak jest odrobinę inaczej)

Proszę generalnie wzorować się na tym przykładzie: 

http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/...m-calosc53.pdf

Do pisma należy także załączyć SPRZECIW zgodnie z opisem powyżej. Jeśli nie wiesz czy pozew był na formularzu to napisz sprzeciw zwykłym pismem, wtedy sąd poinformuje Cię, dając dodatkowy termin 7 dni, na wniesienie sprzeciwu na formularzu.

 

(zródło: forumprawne)


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

prawie kradzież

środa, 15 sierpnia 2012 20:29

Gdy do dłużnika wpada komornik działą czasem jak hun, co pod ręką to jego, zdarza się że zajmuje własność osób trzecich. Niestety wolno mu, takie głupie prawo, wykorzystuje to ze "dłużnik włada" przedmiotem i może go zabrać. Co robić bronić się z całą mocą. Oto wniosek.

(miejscowość) (data)

Sąd Rejonowy w ...
Powód: 
Pozwany: 
adres:

Wartość przedmiotu sporu: (słownie: 10 tysięcy złotych).

POZEW

o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji na podstawie art. 841 k.p.c. wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa

Niniejszym w imieniu własnym, wnoszę o:

1) zwolnienie spod egzekucji ruchomości w postaci ... zajętych u Pana przez Komornika Sądowego w ... sprawie egzekucyjnej KM 2345/11,

2) o zabezpieczenie powództwa poprzez zastosowanie środka wskazanego w art. 755 § 1 pkt 3 k.p.c. (tj. zawieszenie egzekucji)

3) zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych,

ponadto wnoszę o:

3) przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda;

4) przeprowadzenie dowodu z przesłuchania powoda na okoliczność stanu własnościowego przedmiotów opisanych w pkt 1, 2 i 3.,

4) przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka Pana .... na okoliczność stanu właścicielskiego przedmiotów opisanych w pkt 1, 2 i 3;

5) dopuszczenie dowodu z treści dokumentu w postaci umowy .......

UZASADNIENIE

Dnia 21 czerwca 2011 roku pozwany złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi .... W treści wniosku zobowiązał komornika do prowadzenia egzekucji ze wszelkich ustalonych praw i rzeczy będących własnością dłużnika lub w stosunku do których dłużnikowi przysługuje prawo rozporządzania. Postępowanie egzekucyjne toczyło się przez Komornika Sądowego.....

Dowód:

1. wniosek pozwanego o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego z dnia 21 czerwca 2011 roku;

2. akta egzekucyjne KM 2345/11.

Dnia 12 grudnia 2011 roku komornik sądowy ....przybył wraz dwoma pracownikami swojej kancelarii na ul. ... Tego dnia dokonał zajęcia znajdujących się w pomieszczeniach .....

Dowód:

1. przesłuchanie powoda;

2. zeznania świadka ....

Powód wskazuje, że wymienione powyżej przedmioty, których zajęcia dokonano były jego własnością.

Dowód:

1 umowa.... ( nie musi byc faktura)


W ocenie powoda żądanie zawarte w petitum pozwu jest jak najbardziej zasadne i ma swoje oparcie w treści przepisu art. 841 k.p.c. W myśl wskazanego powyżej przepisu osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. W niniejszym stanie faktycznym powód jako osoba trzecia wykazała, ze zajęte w toku egzekucji przeciwko dłużnikowi przedmioty majątkowe stanowią jej własnością, czemu dłużnik nie zaprzecza. 

Jednocześnie powód wykazuje, że niniejszy pozew odpowiada wymaganiu z art. 841 § 3 k.p.c. bowiem został złożony w terminie miesiąca od dowiedzenia się o dokonanym zajęciu.

Właściwość sądu jest uzasadniona treścią art. 843 § 1 k.p.c. zgodnie z którym powództwa przewidziane w dziale niniejszym wytacza się przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję.

Wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez zastosowanie środka wskazanego w art. 755 § 1 pkt 3 k.p.c. (tj. zawieszenie egzekucji) jest uzasadniony na podstawie art. 7301 § 3 k.p.c. gdyż brak zabezpieczenia może spowodować wyrządzenie szkody w majątku powoda.

W niniejszym stanie rzeczy powództwo jest konieczne i w pełni zasadne.

Załączniki:

1. odpis pozwu i załączników

2. potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od pozwu;

3. wniosek pozwanego o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi z dnia 21 czerwca 2011 roku;

6. akta egzekucyjne KM 2345/11;

7. umowa 

Kosztuje to niestety 5% wartości spornej kwoty, ale jeśli tego sie nie zrobi w ciągu 30 dni, komornik może sprzedac wasze przedmioty.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

sobota, 21 października 2017

Licznik odwiedzin:  48 084  

Kalendarz

« sierpień »
pn wt śr cz pt sb nd
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

O moim bloogu

Blog o tym o czym wszyscy wiedzą, ale boją sie mówić a czasami nawet myśleć, trochę inne spojrzenie na niektore rzeczy

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 48084

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Pytamy.pl