Bloog Wirtualna Polska
Są 1 269 954 bloogi | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS
Kategorie

BTE kiedy się przedawnia

środa, 19 września 2012 18:31

Kodeks cywilny zawiera przepisy (art. 117 i następne) regulujące instytucję przedawnienia. Z przedawnieniem mamy do czynienia wtedy, gdy upłynie określony w tych przepisach czas od dnia wymagalności roszczenia.

Nie znaczy to jednak, że po upływie tego okresu nasze zobowiązanie wygasa, ono nadal istnieje, wierzyciel nie może go jednak skutecznie dochodzić na drodze postępowań przed organami państwowymi, o ile w odpowiednim momencie zgłosimy zarzut przedawnienia.

Sąd nie bierze przedawnienia pod uwagę z urzędu, zarzut ten musi być zgłoszony przez dłużnika.W odniesieniu do długów bankowych istotne jest to, że wierzytelności wynikające z udzielonych kredytów i pożyczek, jako roszczenia z działalności gospodarczej, przedawniają się po trzech latach, podobnie odsetki, jako roszczenia okresowe.

Za początek terminu przedawnienia należy uznać dzień wymagalności roszczenia, zakładając spłatę ratalną, każda rata przedawnia się po upływie trzech lat od terminu jej płatności.

Banki często nie czekają bez końca na poprawę sytuacji dłużnika, jeśli nie wpłyną kolejne dwie lub trzy raty, bank wypowiada umowę i żąda natychmiastowej spłaty całości zadłużenia.

Termin spłaty oznaczony w piśmie wypowiadającym umowę należy co do zasady traktować jako początek biegu terminu przedawnienia.

Jeśli przed upływem trzech lat od tego dnia bank nie wystawi BTE i nie rozpocznie egzekucji, roszczenie banku ulega przedawnieniu.

Instytucję BTE (bankowego tytułu egzekucyjnego) regulują przepisy art 96 i następne Prawa bankowego.  Bank przeważnie wystawia BTE, występuje do sądu o nadanie BTE klauzuli wykonalności i kieruje do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji.

W takiej sytuacji następuje przerwanie biegu przedawnienia. Jeśli egzekucja nie przynosi zaspokojenia wierzyciela, komornik z czasem ją umorzy z uwagi na jej bezskuteczność. Przedawnienie biegnie na nowo od momentu uprawomocnienia się postanowienia komornika o umorzeniu egzekucji. Każde wszczęcie egzekucji przerywa bieg przedawnienia, po każdym zaś przerwaniu biegu przedawnienie biegnie na nowo. Roszczenie można więc uznać za przedawnione, jeśli upłynęło trzy lata od uprawomocnienia się ostatniego postanowienia komornika o umorzeniu egzekucji.  Zdarza się jednak, że po upływie więcej niż trzech lat od wymagalności roszczenia bądź zakończenia ostatniej egzekucji bank odgrzebuje sprawę i ponownie kieruje sprawę do komornika – w tym przypadku po zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji należy wnieść do sądu powództwo przeciwegzekucyjne na podstawie art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c., podnieść zarzut przedawnienia, które to przedawnienie stanowi owo „zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie nie może być egzekwowane”, określone w przepisie jako podstawa powództwa przeciwegzekucyjnego.  

Częstą praktyką jest też zbywanie przez banki wierzytelności firmom windykacyjnym, które na własną rękę próbują odzyskać należności. Pierwszym krokiem wykonywanym przez te firmy jest zazwyczaj wezwanie do zapłaty kwoty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami z zagrożeniem wystąpienia na drogę sądową. Najczęściej w takich wezwaniach zawarta jest sugestia, że natychmiast należałoby skontaktować się z osobą prowadzącą tę sprawę, że istnieje możliwość zawarcia ugody i rozłożenia długu na raty bez generowania kolejnych,  kosztów sądowych i komorniczych. Chodzi tu o uzyskanie tzw. uznania roszczenia (za które uznaje się wszelkie ugody co do trybu spłaty czy spłat częściowych, jeśli dłużnik w takim akcie przyzna lub w jakikolwiek sposób potwierdzi istnienie swojego zobowiązania), co niweczy możliwość skorzystania z dobrodziejstwa przedawnienia. Jeśli więc dłużnik nie zareaguje na wezwanie i propozycje ugodowe, firma windykacyjna składa do sądu pozew o zapłatę (jako następcy prawnemu banku przysługuje jej roszczenie, podstawą jego dochodzenia nie może być jednak BTE, musi uzyskać własny tytuł egzekucyjny w postaci nakazu zapłaty), sąd wydaje nakaz zapłaty, który wraz z pozwem zostaje doręczony dłużnikowi. W terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zapłaty dłużnik powinien wnieść sprzeciw bądź zarzuty (w zależności od trybu postępowania – upominawcze bądź nakazowe – nakaz zapłaty zawsze zawiera pouczenie o trybie i terminie wniesienie środka odwoławczego), w których podniesiony zostanie zarzut przedawnienia. W razie uznania zasadności zarzutu przedawnienia sąd wyda postanowienie o umorzeniu postępowania, skutkiem czego wierzyciel nie będzie miał możliwości wyegzekwowania należności na drodze prawnej.

Należy zwrócić uwagę na dwie istotne w tym zakresie kwestie: czy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności BTE przerywa bieg przedawnienia i czy BTE zaopatrzony w klauzulę wykonalności objęty jest dyspozycją przepisu art. 125 k.c.  

Zgodnie z utrwalonymi poglądami doktryny i orzecznictwem sądowym wniosek o nadanie klauzuli wykonalności BTE przerywa bieg przedawnienia, natomiast tytuł wykonawczy w postaci BTE z klauzulą wykonalności nie stanowi aktu powodującego przedłużenie terminu przedawnienia do lat dziesięciu. Zgodnie bowiem z przepisem art. 125 k.c., jeśli roszczenie jest stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju, wyrokiem sądu polubownego bądź ugodą sądową lub ugodą zatwierdzoną przez sąd, okres przedawnienia takich roszczeń wynosi lat dziesięć, choćby ustawowy termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Sąd

Najwyższy wielokrotnie wypowiadał się w tej kwestii – BTE nie można zaliczyć do aktów objętych dyspozycją art. 125 k.c., nie jest wydany przez niezależny organ rozpatrujący sprawę merytorycznie (w istocie pochodzi przecież od strony), postępowanie klauzulowe nie zmierza natomiast do rozpoznania merytorycznego, co wyklucza uznanie res iudicata. Jeśli zatem podstawą dochodzenia roszczenia jest BTE, okres przedawnienia zawsze będzie trzyletni.

co i gdzie składamy.
1. Do e-sądu :

- sprzeciw- wniosek o przywrócenie terminu

- zażalenie ( skargę ) na nadanie klauzuli wykonalności
2. Do komornika :

- pismo że sprzeciwiamy się egzekucji

- wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego i obciążenie kosztami wierzyciela 
3. Do sądu rejonowego :

- skargę na obciążenie kosztami dłużnika wraz z wnioskiem o obciążenie kosztami egzekucji wierzyciela
4. Do sądu okręgowego :- zażalenie na postanowienie sądu rejonowego z wnioskiem o obciążanie kosztami egzekucji wierzyciela ( jeśli sąd rejonowy nie rozpoznał pozytywnie skargi )
5. Do sądu właściwości ogólnej dla dłużnika :

- wniosek o przyznanie kosztów postępowania ( jeśli postępowanie zostanie umorzone )albo 

- uzupełnienie sprzeciwu z powołaniem zarzutów ( w formie jaką sobie życzy sąd w wezwaniu )

Jeśli ponieśliśmy szkodę albo wyegzekwowano od nas nienależne sumy :

6. Do wierzyciela :

- wezwanie o zwrot w/wym sum i kwoty poniesionej szkody,

-wniosek o zwolnienie zajętych ruchomości gdy jesteśmy osobą trzecia, której komornik zajął ruchomość. 
7. Do sądu :

- pozew o zasądzenie na naszą rzecz ( jeśli wierzyciel nie zwróci po wezwaniu ).


Podziel się
oceń
2
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

co kiedy się przedawnia

poniedziałek, 03 września 2012 21:51

Co kiedy się przedawnia:

6 miesięcy
-roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki licząc od chwili, gdy przedmiot miał być wydany
-roszczenia przysługujące przewoźnikowi przeciwko innym przewoźnikom, którzy uczestni- czyli w przewozie przesyłki licząc od dnia, w którym przewoźnik naprawił szkodę, albo od dnia w którym wytoczono przeciwko niemu powództwo
-roszczenia przysługujące spedytorowi przeciwko przewoźnikom i dalszym spedytorom, którymi się posługiwał przy przewozie przesyłki, licząc od dnia kiedy spedytor naprawił szkodę, albo od dnia kiedy wytoczono przeciwko niemu powództwo /przepis ten stosuje się odpowiednio do wymienionych roszczeń między osobami, którymi spedytor posługiwał się się przy przewozie przesyłki/
-roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu lub podobnego zakładu licząc od dnia w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie

1 Rok
-roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu lub podobnego zakładu licząc od dnia w którym poszkodowany przestał korzystać z usług hotelu lub podobnego zakładu
-roszczenia zastawcy przeciwko zastawnikowi o naprawienie szkody z powodu pogorszenia rzeczy jak również roszczenia zastawnika przeciwko zastawcy o zwrot nakładów na rzecz licząc od dnia zwrotu rzeczy
-roszczenia sprzedawcy wynikające z przepisów o cenie sztywnej, maksymalnej i minimalnej lub wynikowej o dopłatę różnicy ceny, jak również roszczenia kupującego o zwrot tej różnicy, licząc od dnia zapłaty
-uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanej rzeczy licząc od dnia kiedy kupujący dowiedział się o istnieniu wady. Jeśli kupujący dowiedział się o istnieniu wady na skutek powództwa osoby trzeciej, termin biegnie od dnia, w którym w sporze z osobą trzecią orzeczenie stało się prawomocne
-uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne licząc od dnia wydania rzeczy kupującemu -roszczenia wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy, jak również roszczenia najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów albo o zwrot nadpłaconego czynszu licząc od dnia zwrotu rzeczy
-roszczenie użyczającego przeciwko biorącemu do używania o naprawienie szkody za uszkodzenie lub pogorszenie rzeczy, jak również roszczenia biorącego do używania przeciwko użyczającemu o zwrot nakładów na rzecz oraz o naprawienie szkody poniesionej wskutek wad rzeczy lcząc od dnia zwrotu rzeczy
-roszczenia z umowy przewozu osób licząc od dnia wykonania przewozu, a gdy przewóz nie został wykonany - od dnia, kiedy miał być wykonany ( popularny "mandat" u kanara, przy czym do tego należy doliczyć 3 miesiące na reklamację)
-roszczenia z umowy przewozu rzeczy licząc od dnia dostarczeniz przesyłki, a w razie całkowitej utraty przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieni- em od dnia kiedy przesyłka miała być dostarczona
-roszczenia tytułu umowy spedycji. W przypadku tych roszczeń terminy przedawnienia zaczynają biec;
1.w wypadku roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku przesyłki - od dnia dostarczenia przesyłki
2.w wypadku całkowitej utraty przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem - od dnia w którym przesyłka miała być dostarczona
3.we wszystkich innych wypadkach - od dnia wykonania zlecenia
-roszczenia z tytułu umowy składu 
-roszczenia zakładu pracy o naprawienie szkody, wyrządonej przez pracownika na wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, licząc od dnia w którym zakład pracy powziął widomość o wyrządzeniu takiej szkody, nie później jednak niż trzy lata od jej wyrządzenia
-roszczenia pracodawcy wobec pracownika o odszkodowanie szkodę poniesioną wskutek naruszeni przez pracownika zakazu konkurencji, licząc od chwili gdy pracodawca dowiedział się o wyrządzeniu tej szkody /a trzy lata od jej wyrządzenia/

2 lata
-roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych 
-roszczenia wynikające z umowy o dzieło licząc od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane
-roszczenia wynikające ze stosunku rachunku bankowego, nie dotyczy to roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych
-roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju, to samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom
-roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone
-wzajemne roszczenia producenta i kontraktującego licząc od dnia spełnienia świadczenia przez producenta, a jeżeli świadczenie producenta nie zostało spełnione - od dnia, w którym powinno być spełnione

3 lata
-roszczenia o świadczenia okresowe oraz związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ( faktury)
-roszczenia o zapłatę odsetek za opóźnienia w regulowaniu należności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

roszczenia o opłatę abonamentową i wynagrodzenie za połączenia telefoniczne z umowy o świadczenie usług telefonicznych, zawartej na podstawie prawa telekomunikacyjnego z 2004
-uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne /gdy chodzi o wady budynku/, licząc od dnia wydania rzeczy kupującemu
-roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia, licząc od dni w którym nastąpiło zdrzenie objęte ubezpieczeniem
-roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów i poleceń, licząc od dnia ogłoszenia testamentu
-roszczenia za stosunku pracy, liczc od dnia kiedy to roszczenie stło się wymagalne
-roszczenia o wypłatę udziałów członkowskich w spółdzielniach, udziału w nadwyżce bilansowej oraz z tytułu wkładów albo równowartości pieniężnej
-roszczenia o urlop pracowniczy, licząc od dnia kiedy to roszczenie stało się wymagalne

5 lat

-roszczenia z tytułu zapisu /czyli zobowiązania spadkobiercy ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby/, licząc od dnia wymagalności zapisu.

10 lat
-roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika z winy umyślnej
-roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu ( nakaz zapłaty) lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenia stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym /chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy/. 
Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

sprzeciw od nakazu zapłaty

poniedziałek, 03 września 2012 21:34

W…………………….., dnia ........ r.

Sąd Rej. Lublin-Zachód w Lublinie
VI Wydział Cywilny
ul. Boczna Lubomelskiej 13
20-070 Lublin

Pozwany xxxxx xxxxx
xxx-xxx xxxxx

Powód Presco Investments S.á r.l. z
Siedzibą w Luxembourg
Ul. Wojska Polskiego 49B
64-920 Piła

sygn. akt VI Nc-e xxxxxx/xx

SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY

W związku z Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Lublinie VI Wydział Cywilny z dnia ..........,r. roku wydanym w sprawie VI Nc-e xxxxxx/xx składam sprzeciw i wnoszę o:
1. Przekazanie sprawy do Sądu Rejonowego w ......... – właściwego dla mojego miejsca zamieszkania.
2. Oddalenie powództwa w całości z uwagi na przedawnienie roszczeń.
3. Rozpoznanie sprawy pod moją nieobecność.
4. Zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przypisanych

UZASADNIENIE

W dniu 27-05-2011r. powód wniósł pozew o zapłatę ............ złote wraz z odsetkami ustawowymi tytułem nie opłaconych dokumentów finansowych:
-Nota karna nr xxxxxxxxxx /ZF z dnia ................na kwotę ..............zł płatna do dn. ............
-Nota karna nr xxxxxxxx6/KW z dnia ................. na kwotę ............zł płatna do dn. ..........

Faktura nr xxxxxxx/SAT z dnia ................. na kwotę ............ płatna do dn.................
-Faktura nr xxxxxxxx6 z dnia ............... na kwotę ............zł płatna do dn. ...................
Ponadto powód wniósł o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania procesowego.
Pragnę jednak podnieść zarzut przedawnienia. W tym stanie rzeczy żądanie pozwu jest całkowicie bezzasadne i jako takie powinno być oddalone.

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

przywrócenie terminu presco i inni

poniedziałek, 03 września 2012 21:29

xxxxxxxxxxx, dnia 26 kwietnia 2012 r.

Sąd Rej. Lublin-Zachód w Lublinie
VI Wydział Cywilny
ul. Boczna Lubomelskiej 13
20-070 Lublin

Pozwany xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxx
xx-xxx xxxxxxx

Powód Presco Investments S.á r.l. z
Siedzibą w Luxembourg
Ul. Wojska Polskiego 49B
64-920 Piła

sygn. akt VI Nc-e XXXXXX/XX
Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty
Wnoszę o:
1) przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od wydanego Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Lublinie VI Wydział Cywilny z dnia ......r. roku zaopatrzony w klauzule wykonalności z dnia .......r., w którym zasądzono ode mnie na rzecz powoda zapłatę:
kwotę łączną ......PLN (słownie: ..............................................................................) w tym:
kwotę .............. PLN (słownie: .................) z odsetkami ustawowymi od dnia .............. do dnia zapłaty
kwotę ................ PLN (słownie: ................) z odsetkami ustawowymi od dnia ................ do dnia zapłaty
kwotę ........... PLN (słownie: .............) z odsetkami ustawowymi od dnia .............. do dnia zapłaty
oraz kwotę .............. PLN (słownie: .............................) tytułem zwrotu kosztów procesu
2) rozpoznanie tego wniosku na posiedzeniu niejawnym,
3) wstrzymanie wykonania powyższego Nakazu zapłaty do czasu prawomocnego rozpoznania tego wniosku oraz sprzeciwu od tego Nakazu.
UZASADNIENIE
Pozwany wnosi o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu w tej sprawie, gdyż uchybienie terminu do jego złożenia nastąpiło bez winy pozwanego z przyczyny, iż pod adresem, pod który przesyłana była korespondencja nie zamieszkuje od wielu lat.
Od....................... roku na stałe zamieszkuję w N…………………….. xx/xx xx-xxx K………. , o czym powiadomiony jest właściwy Urząd Skarbowy i gdzie jestem na stałe zameldowany od ............. roku co potwierdza załączona kserokopia dowodu osobistego. Poprzedni mój adres zameldowania to ul. W………….. xx/xx xx-xxx K………. gdzie byłem zameldowany od końca .............. roku do początku ............. roku. Na powyższe adresy nigdy nie otrzymałem żadnego wezwania do zapłaty jak również Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym SR w Lublinie.
Adres wskazany do korespondencji ulica .......... x/x xx-xxx Wrocław nigdy nie był moim adresem zameldowania, zamieszkiwałem pod tym adresem w okresie od maja ........ roku do ........... roku.
O sprawie dowiedziałem się .............r.( masz 7 dni o daty kiedy sie dowiedziałeś o sprawie, liczy sie to co na piśmie) po otrzymaniu pisma od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku mówiącego o „zajęciu wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności zasiłku chorobowego i wezwanie do dokonania potrąceń”. W związku z czym w czasie poprzedzającym ........ roku nie byłem w ogóle świadom, iż wobec mojej osoby toczy się jakieś postępowanie.
Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie. Wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu wnoszę o rozpoznanie sprzeciwu od nakazu zapłaty.

…………………………………………
podpis strony
Załączniki:
1. Kserokopia dowodu osobistego
2. Sprzeciw od nakazu zapłaty

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

sobota, 21 października 2017

Licznik odwiedzin:  48 087  

Kalendarz

« wrzesień »
pn wt śr cz pt sb nd
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930

O moim bloogu

Blog o tym o czym wszyscy wiedzą, ale boją sie mówić a czasami nawet myśleć, trochę inne spojrzenie na niektore rzeczy

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 48087

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Pytamy.pl